اجرای فنس چمنی

اجرای فنس چمنی ۴۰ متر در ارتفاع ۱متر