چمن مصنوعی تالار همای قزوین

اجرای چمن مصنوعی تالار همای قزوین توسط شرکت تاک گرس ۲۵۰ مترمربع  الیاف هلندی تزئینی