چمن مصنوعی تالار همای قزوین

اجرای چمن مصنوعی تالار همای قزوین توسط شرکت تک گراس ۲۵۰ مترمربع  الیاف هلندی تزئینی